Jubileumactie

De Hand geeft €10.000 aan 5 organisaties in Zutphen. De sluitingsdatum voor aanvragen is 15 januari 2023. Stuur uw aanvraag per mail met als onderwerp ‘Jubileumactie” naar sponsorcommissie@zutphensehand.nl. Per brief kan ook, zie Contact voor adresgegevens.

Onze basisgedachte voor sponsoring is: een bijdrage leveren aan diegenen, die met wat hulp aan de samenleving kunnen (blijven) deelnemen. En van vergelijkbare strekking: geef geen vis, maar geef een hengel en de mogelijkheid te leren vissen.
Die hulp dient gegeven te worden door een organisatie met een duidelijke doelstelling en deskundigen, die die hulp kunnen organiseren en realiseren.
Om uw organisatie in aanmerking te laten komen dient zij te voldoen aan onderstaande criteria:

Criteria bij de 50-jarige jubileumactie voor goede doelen in de regio Zutphen.

1. De procedure

a.   De vraag voor sponsoring start met een brief of e-mail aan de Sponsorcommissie van de H.A.N.D..
In de brief worden zowel de functie en het doel van de aanvragende organisatie als de bestemming, het plan van aanpak en de begroting van de gevraagde sponsoring uiteengezet.

b.   Als de aanvraag lijkt te voldoen, ontvangt de aanvrager een aanvraagformulier of  een vraag voor nadere informatie.

c.   De sponsorcommissie adviseert het bestuur dat beslist.

2. De aanvragende organisatie

a.    De aanvragende organisatie is een rechtspersoon, bekend bij de lokale overheid, gevestigd in de regio Zutphen.

b.   De organisatie moet aantoonbaar bijdragen leveren aan de ontwikkeling en/of de verbetering van de leer- en/of werk- en/of leefomstandigheden van een benoembare (doel)groep of gemeenschap.

c.    De aanvragende persoon uit de organisatie dient een zodanige relatie met het project te hebben, dat (feitelijk en objectief) over de voortgang en het beoogde effect van het project en de sponsoring gerapporteerd kan worden. De aanvrager stemt in met het meewerken aan publiciteit over zijn aanvraag.

 d.   De organisatie moet grotendeels een vrijwilligersorganisatie zijn en mag een zeer beperkt aantal betaalde krachten in dienst hebben..

3. Het project / de sponsoring 

a.   Het project moet een verbeteractie in de organisatie zelf zijn, zodat beter gefunctioneerd kan worden voor de (goede) doelgroep, of een verbeteractie voor de beoogde doelgroep.

b.   De bijdrage van de H.A.N.D. resulteert in een, vooraf bepaald en overeengekomen, middel als bijdrage in de doelstelling(en) van de aanvraag. De bijdrage heeft nooit de vorm van een algemene gift.

c.   Gaat het om een groter project, dan moet de bijdrage van de H.A.N.D. duidelijk tot uiting komen in een herkenbaar en meetbaar deel van dat totaal.

d.    De begunstigde is nooit een individuele persoon.

4. De bijdrage

Er worden geen bijdragen toegekend voor instandhouding en exploitatielasten (zoals onderhoud, personeel, voeding, energie)

project & redactieIn gewone taal